Drodzy Kandydaci,

lista osób zakwalifikowanych do XXV Liceum Ogólnokształcącego oraz godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.

Przypominamy, że kandydaci przyjęci do szkoły składają do dnia 18 sierpnia, do godziny 15.00, następujące dokumenty:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły,

  2. oryginał zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

  3. kartę zdrowia (jeśli kandydat posiada) w podpisanej imieniem i nazwiskiem kopercie,

  4. 2 zdjęcia (na odwrocie podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia PESEL i adres zamieszkania).

Jeżeli osobą składająca dokumenty nie jest kandydat lub jego rodzic, to powinna mieć ona:

  • pisemne upoważnienie od rodziców kandydata,

  • instrukcję na temat wyboru drugiego języka obcego (wiodącym dla wszystkich klas jest język angielski),

  • instrukcję na temat wyboru religii bądź etyki lub rezygnacji z obu tych przedmiotów.