REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ XXV LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ŁODZI

 1. Biblioteka pracuje zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
 2. Prace organizacyjne biblioteki obejmują:
  • gromadzenie i aktualizowanie zbiorów zgodnie z potrzebami trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz potrzebami wynikającymi z innowacji wprowadzonych w konsultacji z nauczycielami;
  • ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w zarządzeniach Ministra Kultury i Sztuki oraz w instrukcjach stanowiących załącznik do tych zarządzeń;
  • opracowanie biblioteczne zbiorów;
  • selekcję zbiorów przy współudziale nauczycieli w porozumieniu z dyrektorem liceum zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w zarządzeniach i instrukcji Ministra Kultury i Sztuki;
  • konserwację zbiorów;
  • organizację warsztatu informacyjnego:
   • wydzielenie warsztatu podręcznego;
   • prowadzenie katalogów w systemie MOL+;
   • udostępnianie informacji internetowych
  • planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna:
   • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
   • projektowanie wydatków biblioteki na dany rok kalendarzowy;
   • składanie sprawozdań rocznych z pracy biblioteki;
   • kontrola księgozbioru co 5 lat przez komisję szkolną z udziałem nauczyciela-bibliotekarza;
  • odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki oraz jej sprawne funkcjonowanie;
  • przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki.
 3. Praca pedagogiczna z czytelnikiem obejmuje:
  • udostępnianie zbiorów;
  • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach;
  • rozmowy z czytelnikami o książkach;
  • poradnictwo w wyborach czytelniczych;
  • przysposobienie czytelnicze, poznawanie nowoczesnych źródeł informacji, edukacja multimedialna, kształcenie uczniów w zakresie gromadzenia, selekcji i opracowywania informacji w formie indywidualnej i zajęć grupowych;
  • udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów;
  • udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno- wychowawczych w bibliotece, pomoc w organizowaniu pracy ze źródłami wiedzy we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  • opieka i wsparcie Czytelników korzystających z komputerów i drukarki w bibliotece szkolnej
   • opłata za wydrukowanie 1 strony wynosi 0,20zł
 4. Finansowanie wydatków:
  • wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętów, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych i dekoracyjnych w oparciu o środki budżetu szkoły, Rady Rodziców i darowizny zgodnie z potrzebami użytkowników.
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism oraz programów multimedialnych, filmów dydaktycznych można korzystać:
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, filmy);
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, filmy i programy multimedialne);
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych ( komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela opiekuna pracowni.
 6. Biblioteka jest czynna 30 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku.
 7. Jednorazowo wypożyczyć można 5 książek na okres jednego miesiąca, z wyłączeniem lektur – 2 tygodnie i filmów – 1 tydzień.
 8. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia zbiorów po zgłoszeniu tego nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 9. Za książki , których uczeń nie zwrócił w wyznaczonym terminie należy uiścić wpłatę w wysokości 0,20 PLN za każdy dzień zwłoki. Należności zbiorczo wpłaca nauczyciel-bibliotekarz na konto Rady Rodziców.
 10. Zbiory biblioteki są własnością szkoły. Wypożyczone zbiory należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę wypożyczoną z biblioteki musi odkupić taką samą pozycję lub wpłacić ekwiwalent uzgodniony z nauczycielem-bibliotekarzem.
 12. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego. Termin określany jest przez nauczyciela –bibliotekarza. Uczniowie rozliczają się co roku z biblioteką poprzez karty obiegowe.
 13. Po zakończeniu edukacji (i pracy) Czytelnik jest zobowiązany do bezwzględnego zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.
]]>