TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

  • od 15 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 do godz. 15:00 – złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej – wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).

  • od 26 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 do godz. 15:00uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

  • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 do godz. 15.00uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

  • 12 sierpnia 2020 o godz. 12:00 – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

  • od 13 sierpnia 2020 do 18 sierpnia 2020 godz. 15:00potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • 19 sierpnia 2020 do godz. 14:00publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

 

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu (8.00-16.00).

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być również składane drogą elektroniczną. Szczegółowa procedura w tym względzie zostanie podana w późniejszym terminie.

Z tego samego powodu wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanych do publicznej wiadomości mogą być udostępniane rodzicom i uczniom także na stronie internetowej szkoły.