TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ogłasza się

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

oraz

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

 

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Rodzaj czynności Uwagi
od 15 czerwca 2020

do 10 lipca 2020

do godz. 15:00

Złożenie wniosku* do szkoły ponadpodstawowej (wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów rekrutacyjnych (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).

W naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z 3 szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie preferencji. Rozpoczyna od oddziału, do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

Wniosek (podpisany)

składany w szkole

lub skan przesłany

elektronicznie**

od 26 czerwca 2020

do 10 lipca 2020

do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Kserokopia

z potwierdzeniem

zgodności z oryginałem

składana w szkole lub skan przesłany elektronicznie**

od 31 lipca 2020

do 4 sierpnia 2020

do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie (np. zmiana oddziałów na liście preferencji), w tym zamiana szkół, do których kandyduje (wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku).

 

Kserokopia

z potwierdzeniem

zgodności z oryginałem

składana w szkole

lub skan przesłany

elektronicznie*

19 sierpnia 2020 do godz. 14:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  W szkole i na stronie internetowej szkoły***.
  

do 22 sierpnia 2020

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W szkole lub elektronicznie.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

* W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisu § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

** Wersja elektroniczna dokumentów – skan podpisanego wniosku, skan świadectwa i zaświadczenia OKE, ewentualnie skan podpisanych oświadczeń i zaświadczeń – wysłane mogą być na e-PUAP: /000217231/Skrytka ESP lub do szkoły pod adres: rekrutacja@lo25.elodz.edu.pl

*** Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Zasady rekrutacji, w tym zasady przeliczania punktów zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi: http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/rekrutacja-2020-punkty.pdf