TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

  • od 11 maja 2020 do 23 czerwca 2020 godz. 15:00złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej – wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

  • od 26 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • 13 lipca 2020 do godz. 12:00publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

  • od 13 lipca 2020 godz. 12:00 do 20 lipca 2020  godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadpodstawowej (złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty).

  • W dniu 21 lipca 2020 do godz. 14:00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

 

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu (8.00-16.00)

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie  Kuratorium Oświaty w Łodzi: https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol