termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

rodzaj czynności

od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021 do godz. 15.00
Złożenie wniosku* o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru). Wniosek (podpisany) składany w szkole lub skan przesłany elektronicznie**
od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021 do godz.15.00
Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Uwaga:

Kandydat samodzielnie uzupełnia oceny i osiągnięcia w systemie rekrutacji elektronicznej

Kserokopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem składana w szkole lub skan przesłany elektronicznie**

22 lipca 2021 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W szkole i na stronie internetowej szkoły***.

od 23 lipca 2021
do 30 lipca 2021 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
2 sierpnia 2021 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Dodatkowe informacje:

 

* W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisu § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

** Wersja elektroniczna dokumentów – skan podpisanego wniosku, skan świadectwa i zaświadczenia OKE, ewentualnie skan podpisanych oświadczeń i zaświadczeń – wysłane mogą być na e-PUAP: /000217231/Skrytka ESP lub do szkoły  pod adres: rekrutacja@lo25.elodz.edu.pl

*** Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.