Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

REGULAMIN WENĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi.

 

 1. CELE KONKURSU:
 • Promowanie uczniów przejawiających zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne.
 • Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych, a w szczególności języka polskiego.
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce do rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 • Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
 • Wyróżnianie uczniów zdolnych i aktywnych.

 

 1. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS KONKURSU:

 Uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami wynikającymi z podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Zakres merytoryczny konkursu:

A.I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. 3. Świadomość językowa. III. Tworzenie wypowiedzi. 2. Świadomość językowa B. II. Kształcenie językowe. 1. Gramatyka języka polskiego. 2. Zróżnicowanie języka. 3. Komunikacja językowa i kultura języka. 4. Ortografia interpunkcja.

 

W szczególności uczeń biorący udział w konkursie posiada wiedzę i umiejętności z następujących obszarów:

 1. Językoznawstwo ogólne
 2. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny
 3. Współczesne zmiany modelu komunikacji językowej
 4. Odmiany środowiskowe i zawodowe języka polskiego
 5. Poprawność językowa (norma językowa a błąd językowy)
 6. Frazeologizmy i neologizmy obecne we współczesnym języku polskim
 7. Kultura języka polskiego (etykieta i netykieta językowa)
 8. Ortografia i interpunkcja

 

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs z okazji Dnia Języka Ojczystego odbędzie się w 2 formach:

 1. Test wiedzy o języku współczesnym (obowiązkowy dla wszystkich uczestników)
 2. Napisanie pracy badawczej na przedstawione tematy (patrz poniżej: Tematy pracy pisemnej). Ten etap przeznaczony jest dla osób chętnych sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności językoznawczych.

 

Każda klasa zgłasza do nauczyciela języka polskiego przynajmniej 2 uczestników konkursu. Zamiar uczestnictwa w konkursie należy potwierdzi do 15.02.21 r. Uczestnicy rozwiązują test on line 19.02.21.

Wyniki zostaną opublikowane między 22.02.21 a 26.02.21.

 

TEMATY PRACY PISEMNEJ:

 1. “Jak i o czym mówi młodzież, czyli nie wszystko pasi i jest cool – rejczel? Rozważania o języku ludzi młodych.”
 2. “Współczesny język polski z perspektywy ucznia (sądy, opinie).”
 3. “Co pandemia zmieniła w języku, czyli o czym mówią Polacy? Słownictwo, zwroty – na przykładzie doniesień medialnych.”
 4. “Czy język angielski zagraża językowi polskiemu? – o roli anglicyzmów we współczesnym języku polskim.”
 5. “Współczesny język polski – modne słówka, skrzydlate słowa, czyli co w języku jest modne i wygodne. Przyzwyczajenia językowe użytkowników języka polskiego.”

Praca pisemna powinna:

 • Posiadać część teoretyczną oraz analizę materiału badawczego (omówienie zawartych przykładów)
 • Zawierać około 300 wyrazów
 • Zostać napisana w programie Word/ czcionka Calibri/ rozmiar 12

Prace konkursowe należy przesłać do 28.02.21 r. na adres mailowy: t.krul@lo25.elodz.edu.pl

 

NAGRODY:

 • Dyplom i cząstkowa ocena celująca za zajęcie trzech pierwszych miejsc
 • Cząstkowa ocena celująca za napisanie pracy badawczej

SKŁAD JURY:

 • Dyrekcja XXV LO w Łodzi
 • Nauczyciele poloniści

 

LITERATURA DLA UCZNIA i inne źródła informacji:

 1. Podręczniki do nauczania języka polskiego przeznaczone do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole średniej
 2. „Encyklopedia Języka Polskiego”, red. Stanisław Urbańczyk, Warszawa, 1994.
 3. Jan Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, GWO, Gdańsk 2010.
 4. Jan Miodek, Nie taki język straszny o polszczyźnie do uczniów, GWO, Gdańsk 2013.
 5. strony internetowe: e podręczniki, język -polski.pl

 

Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: t.krul@lo25.elodz.edu.pl