Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

REGULAMIN WENĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi.

 

 1. CELE KONKURSU:
 • Promowanie uczniów przejawiających zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne.
 • Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych, a w szczególności języka polskiego.
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce do rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 • Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
 • Wyróżnianie uczniów zdolnych i aktywnych.

 

 1. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS KONKURSU:

 Uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami wynikającymi z podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Zakres merytoryczny konkursu:

A.I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. 3. Świadomość językowa. III. Tworzenie wypowiedzi. 2. Świadomość językowa B. II. Kształcenie językowe. 1. Gramatyka języka polskiego. 2. Zróżnicowanie języka. 3. Komunikacja językowa i kultura języka. 4. Ortografia interpunkcja.

 

W szczególności uczeń biorący udział w konkursie posiada wiedzę i umiejętności z następujących obszarów:

 1. Językoznawstwo ogólne
 2. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny
 3. Współczesne zmiany modelu komunikacji językowej
 4. Odmiany środowiskowe i zawodowe języka polskiego
 5. Poprawność językowa (norma językowa a błąd językowy)
 6. Frazeologizmy i neologizmy obecne we współczesnym języku polskim
 7. Kultura języka polskiego (etykieta i netykieta językowa)
 8. Ortografia i interpunkcja

 

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs z okazji Dnia Języka Ojczystego odbędzie się w 2 formach:

 1. Test wiedzy o języku współczesnym (obowiązkowy dla wszystkich uczestników)
 2. Napisanie pracy badawczej na przedstawione tematy (patrz poniżej: Tematy pracy pisemnej). Ten etap przeznaczony jest dla osób chętnych sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności językoznawczych.

 

Każda klasa zgłasza do nauczyciela języka polskiego przynajmniej 2 uczestników konkursu. Zamiar uczestnictwa w konkursie należy potwierdzi do 15.02.21 r. Uczestnicy rozwiązują test on line 19.02.21.

Wyniki zostaną opublikowane między 22.02.21 a 26.02.21.

 

TEMATY PRACY PISEMNEJ:

 1. “Jak i o czym mówi młodzież, czyli nie wszystko pasi i jest cool – rejczel? Rozważania o języku ludzi młodych.”
 2. “Współczesny język polski z perspektywy ucznia (sądy, opinie).”
 3. “Co pandemia zmieniła w języku, czyli o czym mówią Polacy? Słownictwo, zwroty – na przykładzie doniesień medialnych.”
 4. “Czy język angielski zagraża językowi polskiemu? – o roli anglicyzmów we współczesnym języku polskim.”
 5. “Współczesny język polski – modne słówka, skrzydlate słowa, czyli co w języku jest modne i wygodne. Przyzwyczajenia językowe użytkowników języka polskiego.”

Praca pisemna powinna:

 • Posiadać część teoretyczną oraz analizę materiału badawczego (omówienie zawartych przykładów)
 • Zawierać około 300 wyrazów
 • Zostać napisana w programie Word/ czcionka Calibri/ rozmiar 12

Prace konkursowe należy przesłać do 28.02.21 r. na adres mailowy: t.krul@lo25.elodz.edu.pl

 

NAGRODY:

 • Dyplom i cząstkowa ocena celująca za zajęcie trzech pierwszych miejsc
 • Cząstkowa ocena celująca za napisanie pracy badawczej

SKŁAD JURY:

 • Dyrekcja XXV LO w Łodzi
 • Nauczyciele poloniści

 

LITERATURA DLA UCZNIA i inne źródła informacji:

 1. Podręczniki do nauczania języka polskiego przeznaczone do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole średniej
 2. „Encyklopedia Języka Polskiego”, red. Stanisław Urbańczyk, Warszawa, 1994.
 3. Jan Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, GWO, Gdańsk 2010.
 4. Jan Miodek, Nie taki język straszny o polszczyźnie do uczniów, GWO, Gdańsk 2013.
 5. strony internetowe: e podręczniki, język -polski.pl

 

Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: t.krul@lo25.elodz.edu.pl